header
header
header header
header
Siu Vi Gan B&C K? Th V Hnh In

ImageM?t tác ph?m y khoa ?u?c so?n th?o công phu v?i l?i hành v?n ??n gi?n và d? hi?u. Các chi ti?t tài li?u ?u?c nghiên c?u chính xác và c?p nh?t hóa biên so?n b?i các bác s? chuyên khoa trong nghành.

Sách ???c ?n loát b?ng gi?y bóng v?i nhi?u màu s?c và hình ?nh. Sách ???c trình bày m? thu?t và ?iêu luy?n b?i ban K? Thu?t Trang Trí c?a t?p chí S?ng M?nh. Sách dày 168 trang, kh? 8.5x5.5. Giá sách $15

Tr? l?i nh?ng th?c m?c v?:

  • Siêu vi gan B&C
  • Ph??ng cách ??nh b?nh siêu vi gan B&C
  • Nh?ng thu?c tr? siêu vi gan h?u hi?u hi?n nay
  • Phòng ng?a và ch?a tr? bênh ung th? gan
  • Nên làm gì n?u mình hay ng??i thân trong gia ?ình b? siêu vi gan B&C
  • Dinh d??ng và sinh ho?t cho ngu?i b? b?nh gan
  • Thu?c ch?ng ng?a ch?ng nhi?m siêu vi gan A, B
  • Truy?n thuy?t b?nh siêu vi gan B&C

 

M?t tài li?u y khoa ??u tay nên có trong m?i gia ?ình Vi?t

Tôi mu?n có m?t sách SIÊU VI B&C – K? THÙ VÔ HÌNH


Tên: _________________________________
??a ch?: _____________________________________________________________
?i?n tho?i: ___________________________

º Giá qu?ng cáo $15 m?t quy?n. Chi phi?u ?? tr? cho SONG MANH, INC và g?i v? ??a ch?: Song Manh
231 OConnor Drive
San Jose, CA 95128
408-605-0605
C?n 4 tu?n ?? nh?n sách

 
header
Copyright © 2008 Song Manh Inc. All rights reserved.